Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Người ta có thể sử dụng dạng đột biến cấu trúc nào sau

Người ta có thể sử dụng dạng đột biến cấu trúc nào sau

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Người ta có thể sử dụng dạng đột biến cấu trúc nào sau đây để loại bỏ những gen không mong muốn ra khỏi NST trong chọn giống cây trồng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Người ta có thể sử dụng đột biến mất đoạn NST để loại bỏ những gen không mong muốn ra khỏi NST trong chọn giống cây trồng.

Chọn A

Ý kiến của bạn