Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Người ta dùng glucozơ để tráng ruột phích Trung bình cầ

Người ta dùng glucozơ để tráng ruột phích Trung bình cầ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Người ta dùng glucozơ để tráng ruột phích. Trung bình cần dùng 1,5 gam glucozơ cho một ruột phích. Khối lượng Ag có trong ruột phích là (biết hiệu suất phản ứng là 80%)


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

PTHH: 2AgNO3 + C6H12O6 + H2O + 2NH3  → C6H12O7 + 2NH4NO3 + 2Ag ↓


Theo PTHH ⟹ nAg (LT) ⟹ nAg (TT) (Do H = 80%) ⟹ mAg

Giải chi tiết:

nglucozơ = 1,5/180 = 1/120 mol.

PTHH: 2AgNO3 + C6H12O6 + H2O + 2NH3  → C6H12O7 + 2NH4NO3 + 2Ag ↓

Theo PTHH ⟹ nAg (LT) = 2nglucozơ = 1/60 mol.

Do H = 80% ⟹ nAg (TT) = (1/60).80%/100% = 1/75 mol.

⟹ mAg = 108.1/75 = 1,44 g.

Chọn B.

Ý kiến của bạn