Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Người ta nuôi một tế bào vi khuẩn E coli chỉ chứa N14 t

Người ta nuôi một tế bào vi khuẩn E coli chỉ chứa N14 t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Người ta nuôi một tế bào vi khuẩn E. coli chỉ chứa N14 trong môi trường chứa N14 (lần thứ 1). Sau một thế hệ người ta chuyển sang môi trường nuôi cấy có chứa N15 (lần thứ 2) để cho mỗi tế bào nhân đôi 2 lần. Sau đó lại chuyển các tế bào đã được tạo ra sang nuôi cấy trong môi trường có N14 (lần thứ 3) để chúng nhân đôi 1 lần nữa. Số tế bào chứa cả N14 và N15 là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính số mạch N15 sau n lần nhân đôi


Một phân tử ADN nhân đôi x lần tạo ra: 2x phân tử ADN con


Mỗi phân tử ADN có 2 mạch.


Bước 2: Số phân tử ADN chứa N14 và N15 = số mạch N15.

Giải chi tiết:

1 tế bào chứa N14 nhân đôi 2 lần trong môi trường N14 → Tạo 22 =4 phân tử N14 → có 8 mạch N14

4 phân tử N14 nhân đôi 2 lần trong môi trường N15 → Tạo 4 × 22 =16 phân tử ADN → có 32 mạch ADN.

Vậy số mạch N15 = 32 – 8 = 16.

Khi đưa trở lại môi trường N14 nhân đôi 1 lần tạo 16 phân tử chứa cả N14 và N15.

Chọn A

Ý kiến của bạn