Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên tố hóa học X thuộc chu kì 3 nhóm VA Cấu hình ele

Nguyên tố hóa học X thuộc chu kì 3 nhóm VA Cấu hình ele

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên tố hóa học X thuộc chu kì 3, nhóm VA. Cấu hình electron của nguyên tử X là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Từ STT chu kì → Số lớp electron.


Từ STT nhóm A → Số e lớp ngoài cùng.


Suy ra cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố.

Giải chi tiết:

Chu kì 3 → X có 3 lớp electron.

Nhóm VA → X có 5 electron lớp ngoài cùng và là nguyên tố s hoặc p.

⟹ Cấu hình e của nguyên tử X là 1s22s22p63s23p3.

Đáp án C

Ý kiến của bạn