Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận định nào sau đây chưa chính xác Khi hình thành phâ

Nhận định nào sau đây chưa chính xác Khi hình thành phâ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận định nào sau đây chưa chính xác?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết sự hình thành liên kết ion.

Giải chi tiết:

A đúng, đây là sự hình thành phân tử hợp chất ion NaCl.

B đúng.

C đúng vì hai ion đều có chung cấu hình electron 1s22s22p6.

D sai vì thiếu trường hợp của khí hiếm He với 2e lớp ngoài cùng (cation Li+ có cấu hình e của khí hiếm He).

Đáp án D

Ý kiến của bạn