Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm phân bố dân cư của nước ta?

Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm phân bố dân cư của nước ta?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm phân bố dân cư của nước ta?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tây Nguyên và Tây Bắc là những vùng có mật độ dân số thấp nhất nước ta, dân cư thưa thớt (Atlat trang 15) => vì vậy, nhận xét “Tây Nguyên là vùng có mật độ dân số cao nhất nước ta hiện nay” là không đúng

Chọn B

Ý kiến của bạn