Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận định nào sau đây sai Stiren làm mất màu dung dịch

Nhận định nào sau đây sai Stiren làm mất màu dung dịch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận định nào sau đây sai?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của các hiđrocacbon thơm.

Giải chi tiết:

B sai, vì benzen không phản ứng với dung dịch brom (chỉ phản ứng với brom khan khi có xúc tác bột sắt).

Chọn B.

Ý kiến của bạn