Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhân tố tiến hoá chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen m

Nhân tố tiến hoá chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhân tố tiến hoá chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen của quần thể là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Nhân tố tiến hoá chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen của quần thể là giao phối không ngẫu nhiên (SGK Sinh 12 trang 116).

Chọn B

Ý kiến của bạn