Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhiệt phân hoàn toàn 1188 gam muối khan X là muối ở dạn

Nhiệt phân hoàn toàn 1188 gam muối khan X là muối ở dạn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhiệt phân hoàn toàn 11,88 gam muối khan X (là muối ở dạng ngậm nước), thu được hỗn hợp Y (gồm khí và hơi) và 3,24 gam chất rắn Z. Hấp thụ toàn bộ Y vào nước thu được dung dịch T. Cho 80 ml dung dịch NaOH 1M vào T, thu được dung dịch chỉ chứa một muối duy nhất, khối lượng muối là 6,8 gam. Phần trăm khối lượng nguyên tố oxi trong X là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Giả sử muối thu được sau khi cho T tác dụng NaOH có dạng: NakY (với Y là gốc axit)

Bảo toàn Na ⟹ nmuối = nNaOH : k = 0,08/k (mol)

⟹ Mmuối = 6,8 : (0,08/k) = 85k ⟹ 23k + Y = 85k ⟹ Y = 62k

Các gốc axit có hóa trị I, II, III nên ta xét 3 trường hợp:

+ k = 1 ⟹ Y = 62 ⟹ X là gốc NO3- (nhận)

+ k = 2 ⟹ Y = 124 (loại vì không có gốc axit nào thỏa mãn)

+ k = 3 ⟹ Y = 186 (loại vì không có gốc axit nào thỏa mãn)

⟹ Muối là NaNO3 (0,08 mol)

⟹ Y gồm NO2 (0,08 mol);O2 và H2O

Vì hấp thụ được toàn bộ Y vào nước nên NO2 phản ứng vừa đủ với O2:

4 NO2 +  O2 + 2 H2O → 4 HNO3

 0,08 → 0,02                                mol

BTKL cho phản ứng nung muối X ta có: mY = 11,88 - 3,24 = 8,64 gam

(8,64left(g right)Yleft{ begin{array}{l}N{O_2}:0,{08^{mol}}\{O_2}:0,{02^{mol}}\{H_2}Oend{array} right.) ⟹ nH2O(Y) = (8,64 - 0,08.46 - 0,02.32)/18 = 0,24 mol

Vì X là muối nitrat ngậm nước nên nguyên tố O trong X có trong: NO3- (0,08 mol) và H2O (0,24 mol)

⟹ mO(X) = 16.(0,08.3 + 0,24) = 7,68 gam

⟹ %mO = (7,68/11,88).100% = 64, 65%

Đáp án D

Ý kiến của bạn