Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 thu được sản phẩm gồm Ag NO

Nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 thu được sản phẩm gồm Ag NO

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 thu được sản phẩm gồm


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Nhiệt phân muối nitrat M(NO3)n


- Nếu M là [K,..., Ca] thì nhiệt phân thu được muối M(NO2)n và O2


- Nếu M là [Mg,..., Cu] thì nhiệt phân thu được M2On, NO2, O2


Ngoại lệ: 2Fe(NO3)2 → Fe2O3 + 4NO2 + 0,5O2          


- Nếu M là [Ag,...] thì nhiệt phân thu được M, NO2, O2

Giải chi tiết:

2AgNO3 (xrightarrow{{{t^o}}}) 2Ag + 2NO2 + O2

Đáp án B

Ý kiến của bạn