Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Những tháng có 31 ngày là:

Những tháng có 31 ngày là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Những tháng có 31 ngày là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Các tháng có 31 ngày là: Tháng một, tháng ba, tháng bảy, tháng tám, tháng mười và tháng mười hai.

Chọn B.

Ý kiến của bạn