Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở cà chua alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với

Ở cà chua alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Biết rằng thể tự bội giảm phân bình thường cho các giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Cho giao phấn hai cây cà chua tứ bội (P) với nhau, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 75% cây quả đỏ : 25% cây quả vàng. Kiểu gen của P là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng sơ đồ hình chữ nhật: Cạnh và đường chéo của hình chữ nhật là giao tử lưỡng bội cần tìm.


Giải chi tiết:

Cây hoa vàng chiếm 1/4  → cả 2 bên P đều cho giao tử aa = 1/2 → P có kiểu gen Aaaa × Aaaa.

Chọn D

Ý kiến của bạn