Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài động vật cho phép lai P ♂AaBbXE^DXe^d × ♀AaB

Ở một loài động vật cho phép lai P ♂AaBbXE^DXe^d × ♀AaB

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài động vật, cho phép lai P: ♂AaBb(X_E^DX_e^d) × ♀AaBB(X_E^DY). Biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng. Cho các phát biểu sau:

(1) Có tối đa 16 loại trứng và 4 loại tinh trùng.

(2) Số loại kiểu hình tối đa có thể đ­ược tạo ra ở thế hệ sau là 15 kiểu hình.

(3) Số loại kiểu gen tối đa có thể đ­ược tạo ra ở thế hệ sau là 48 kiểu gen.

(4) Số loại kiểu hình tối đa của giới đực ở đời con là 24.

(5) Nếu có 5 tế bào sinh tinh ở phép lai P giảm phân bình thường, trong đó có 1 tế bào xảy ra hoán vị thì số loại tinh trùng tối đa là 12.

Số phát biểu đúng là?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(1) sai vì giới cái cho tối đa 4 loại trứng, giới đực cho tối đa 16 loại tinh trùng.

(2) sai vì trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng thì nếu các gen trội không hoàn toàn sẽ cho số kiểu hình nhiều nhất (tối đa).

Số loại kiểu hình tối đa có thể thu được = 3 × 2 × 8 = 48 loại kiểu hình.

- Aa × Aa = 1AA: 2Aa :1aa = tối đa 3 loại kiểu hình.

- Bb × BB = 1BB:1Bb =  tối đa 2 loại kiểu hình.

- (X_E^DX_e^d) × (X_E^DY) = (X_E^DX_E^D + X_E^DX_e^D + X_E^DX_E^d + X_E^DX_e^d) + (X_E^DY + X_e^DY + X_E^dY + X_e^dY)= tối đa 8 loại KH.

(3) đúng, số loại kiểu gen tối đa = 3 × 2 × 8 = 48 kiểu gen.

(4) đúng, số loại kiểu hình tối đa của giới đực (giới XX) = 3 × 2 × 4 = 24 kiểu hình.

(5) sai, số loại tinh trùng tối đa:

+ Cơ thể đực tạo tối đa 2.2.4 = 16 loại giao tử. Trong đó có 23 = 8 loại giao tử liên kết và 16 – 8 = 8 loại giao tử hoán vị.

+ Để tạo đủ 8 loại giao tử liên kết cần tối thiểu 8/2 = 4 tế bào giảm phân không có hoán vị gen.

+ Vậy trong 5 tế bào sinh tinh, 4 tế bào giảm phân không có hoán vị gen tạo đủ 8 loại giao tử liên kết, 1 tế bào sinh tinh giảm phân có hoán vị gen tạo ra 2 loại giao tử hoán vị và 2 loại giao tử liên kết (2 loại giao tử liên kết này trùng với 2 trong 8 loại giao tử liên kết được tạo ra ở 4 tế bào giảm phân không có hoán vị gen).

→ Tổng số giao tử tối đa được tạo ra = 8 + 2 = 10 loại giao tử.

Chọn A

Ý kiến của bạn