Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài thú tính trạng màu lông do một gen có 4 ale

Ở một loài thú tính trạng màu lông do một gen có 4 ale

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thú, tính trạng màu lông do một gen có 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định, các alen trội hoàn toàn so với nhau. Biết rằng không xảy ra đột biến. Thực hiện 2 phép lai, thu được kết quả như sau:

Phép lai 1: Cá thể lông vàng giao phối với cá thể lông xám, F1 có tỉ lệ: 2 vàng : 1 xám : 1 trắng.

Phép lai 2: Cá thể lông đỏ giao phối với cá thể lông vàng, F1 có tỉ lệ: 2 đỏ : 1 vàng : 1 xám.

Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Trong loài này, có 3 kiểu gen quy định kiểu hình lông đỏ.

II. Cho cá thể lông vàng F1 của phép lai 1 giao phối với cá thể lông trắng, thì luôn thu được đời con 50% số cá thể lông vàng.

III. Đời F­1 của phép lai 2 có 4 loại kiểu gen.

IV. Cho F1 cá thể lông vàng ở thế hệ P của phép lai 2 giao phối với cá thể cá thể lông trắng, thì có thể thu được đời con có tỉ lệ 1 vàng : 1 trắng.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Bước 1: Xác định quy luật di truyền, quy ước gen, thứ tự trội lặn

Bước 2: Xét các phát biểu.

Giải chi tiết:

PL 1: Vàng × xám →2 vàng : 1 xám : 1 trắng→ Vàng>xám>trắng
PL 2:  Đỏ × vàng →2 đỏ : 1 vàng : 1 xám → Đỏ>vàng>xám
Thứ tự trội, lặn là:  đỏ > vàng > xám > trắng.
Quy ước: A1:  lông đỏ>A2: lông vàng>A3: lông xám>A4: lông trắng

PL1: A2A4 × A3A4 → 1A2A3:1A2A4:1A3A4:1A­4A4

PL2: A1A3 × A2A3/4 → 1A1A2:1A1A3/4:1A2A3:1A­3A3/4

Hoặc A1A4 × A2A3 → 1A1A2:1A1A3:1A2A4:1A3A4.

Xét các phát biểu:

I sai, có 4 kiểu gen quy định kiểu hình lông đỏ: A1A1/2/3/4.

II đúng. Cho cá thể lông vàng F1 của phép lai 1 giao phối với cá thể lông trắng: A2A4 × A4A4 → 1A2A4:1 A4A4 → 50% lông vàng.

III đúng.

IV đúng, A1A4 × A4A4 → 1A1A4 :1A4A4 → 1 vàng : 1 trắng.

Ý kiến của bạn