Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Our teacher is so strict We forget to do our homework

Our teacher is so strict We forget to do our homework

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Our teacher is so strict. We ______ forget to do our homework.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn