Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phản ứng nào sau đây là phản ứng trao đổi ion trong dun

Phản ứng nào sau đây là phản ứng trao đổi ion trong dun

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phản ứng nào sau đây là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch (dung dịch chất điện li) là phản ứng giữa các ion.


Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch có dạng:


AB + CD → AD + BC


Trong đó sản phẩm phải có chất kết tủa hoặc chất bay hơi hoặc chất điện li yếu.

Giải chi tiết:

Phản ứng "Fe(NO3)3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaNO3" thuộc loại phản ứng trao đổi ion trong dung dịch.

Đáp án C

Ý kiến của bạn