Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tính chất ảnh c

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tính chất ảnh c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tính chất ảnh của vật qua gương cầu lồi?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi không hứng được trên màn và nhỏ hơn vật.

Giải chi tiết:

Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi luôn nhỏ hơn vật ( Rightarrow ) Phát biểu sai là: Ảnh của vật qua gương cầu lồi luôn có kích thước bằng vật.

Chọn C.

Ý kiến của bạn