Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phong trào dân chủ 1936-1939 mang tính dân tộc sâu sắc

Phong trào dân chủ 1936-1939 mang tính dân tộc sâu sắc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phong trào dân chủ 1936-1939 mang tính dân tộc sâu sắc vì?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào mục tiêu chiến lược, lực lượng tham gia để xác định và đánh giá tính dân tộc của phong trào dân chủ 1936-1939.

Giải chi tiết:

- Mục tiêu chiến lược và chống đế quốc và phong kiến.

- Lực lượng là đông đảo quần chúng nhân dân.

Chọn B

Ý kiến của bạn