Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phương hướng trước tiên làm cho lực lượng lao động trẻ

Phương hướng trước tiên làm cho lực lượng lao động trẻ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phương hướng trước tiên làm cho lực lượng lao động trẻ ở nước ta sớm trở thành một nguồn lao động có chất lượng là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức Bài 17: Lao động và việc làm

Giải chi tiết:

Phương hướng tăng chất lượng lao động nước ta là có kế hoạch giáo dục và đào tạo hợp lí.

Chọn B

Ý kiến của bạn