Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn Gi

Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn Gi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ các phương thức biểu đạt đã học

Giải chi tiết:

- Phương thức biểu đạt chính: Miêu tả

Ý kiến của bạn