Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phương trình ax^2 + bx + c = 0 có nghiệm duy nhất khi v

Phương trình ax^2 + bx + c = 0 có nghiệm duy nhất khi v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phương trình (a{x^2} + bx + c = 0) có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Xét 2 trường hợp (a = 0) và (a ne 0)

Giải chi tiết:

TH1: (a = 0), phương trình (bx + c = 0) có nghiệm duy nhất khi (b ne 0)

TH2: (a ne 0), phương trình (a{x^2} + bx + c = 0) là phương trình bậc hai có nghiệm duy nhất khi (Delta  = 0)

Chọn C.

Ý kiến của bạn