Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phương trình hóa học nào sau đây sai C6H6 + Br2 xrighta

Phương trình hóa học nào sau đây sai C6H6 + Br2 xrighta

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phương trình hóa học nào sau đây sai?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của các hiđrocacbon thơm.

Giải chi tiết:

PTHH sai là C6H6 + Br2 (xrightarrow[{1:1}]{{a/s}}) C6H5Br+ HBr.

Phản ứng cần xúc tác là bột sắt (phản ứng thế vào vòng benzen).

Chọn A.

Ý kiến của bạn