Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Polisaccarit X là chất rắn màu trắng ở dạng vô định hìn

Polisaccarit X là chất rắn màu trắng ở dạng vô định hìn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Polisaccarit X là chất rắn, màu trắng, ở dạng vô định hình, có nhiều trong gạo ngô, khoai, sắn, ... Thủy phân X thì thu được monosaccarit Y. Phát biểu nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Lý thuyết tổng hợp về cacbohiđrat.

Giải chi tiết:

Polisaccarit X có nhiều trong gạo ngô, khoai, sắn ⟹ X là tinh bột.

Thủy phân X thu được monosaccarit Y ⟹ Y là glucozo.

- A sai, tạo ra amonigluconat.

- B đúng, phản ứng quang hợp: (6nC{O_2} + 5n{H_2}Oxrightarrow[{a/s}]{{chat.diep.luc}}{left( {{C_6}{H_{10}}{O_5}} right)_n} + 6n{O_2}).

- C sai, PTKtinh bột = 162n.

- D sai, Y có trong máu người với nồng độ khoảng 0,1%.

Chọn B.

Ý kiến của bạn