Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

practise include arrive accept Giải chi tiếtA practise

practise include arrive accept Giải chi tiếtA practise

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Giải chi tiết:

A. practise /ˈpræktɪs/

B. include /ɪnˈkluːd/

C. arrive /əˈraɪv/

D. accept /əkˈsept/

Phương án A có trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại là âm tiết 2.

Chọn A.

Ý kiến của bạn