Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

prepared interviewed explained disappointed Giải chi t

prepared interviewed explained disappointed Giải chi t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm đuôi -ed

Giải chi tiết:

A. prepared /prɪˈpeəd/

B. interviewed /ˈɪntəvjuːd/

C. explained /ɪkˈspleɪnd/

D. disappointed /ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/

Quy tắc phát âm động từ đuôi –ed dựa vào chữ cái kết thúc:

Những động từ có chữ cái kết thúc tận cùng là:

TH 1: t, d => đuôi –ed được phát âm là /id/

TH 2: p, pe; k, ke; ff, ph, gh; ss, ce, se, x; ch; sh => đuôi –ed được phát âm là /t/.

TH 3: còn lại => đuôi –ed được phát âm là /d/.

Phần gạch chân phương án D được phát âm là /ɪd/, còn lại phát âm là /d/.

Chọn D.

Ý kiến của bạn