Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quá trình hình thành đất chủ yếu ở nước ta là quá trình

Quá trình hình thành đất chủ yếu ở nước ta là quá trình

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quá trình hình thành đất chủ yếu ở nước ta là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (Tiếp)

Giải chi tiết:

Do khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa nên quá trình hình thành đất đặc trưng ở nước ta là quá trình feralit.

Chọn B

Ý kiến của bạn