Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quá trình hình thành hợp chất ion XY như sauX → X+ + 1e

Quá trình hình thành hợp chất ion XY như sauX → X+ + 1e

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quá trình hình thành hợp chất ion XY như sau:

X → X+ + 1e

Y + 1e → Y-

X+ + Y- → XY.

Không thể khẳng định được rằng:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Từ sơ đồ ⟹ Vị trí X, Y trong bảng tuần hoàn ⟹ Khẳng định sai (lưu ý trường hợp đặc biệt).

Giải chi tiết:

Từ sơ đồ, X nhường 1e, Y nhận 1e ⟹ X thuộc nhóm IA (kim loại điển hình), Y thuộc nhóm VIIA (phi kim điển hình).

⟹ A, D đúng.

X là kim loại điển hình, oxi là phi kim điển hình ⟹ hợp chất của X với oxi luôn là hợp chất ion ⟹ C đúng.

X có thể là Li ⟹ Cation X+ chỉ có 2e lớp ngoài cùng

Mà anion Y- có 8e lớp ngoài cùng ⟹ B chưa chắc chắn đúng.

Đáp án B

Ý kiến của bạn