Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quốc tế thứ nhất được thành lập trong hoàn cảnh nào Cuộ

Quốc tế thứ nhất được thành lập trong hoàn cảnh nào Cuộ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quốc tế thứ nhất được thành lập trong hoàn cảnh nào?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, trang 192.

Giải chi tiết:

Quốc tế thứ nhất được thành lập trong hoàn cảnh: Cuộc đấu tranh của công nhân trong tình trạng phân tán về tổ chức, thiếu thống nhất về tư tưởng.

Chọn: A

Ý kiến của bạn