Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quốc tế thứ nhất được thành lập vào năm nào Năm 1848 Nă

Quốc tế thứ nhất được thành lập vào năm nào Năm 1848 Nă

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quốc tế thứ nhất được thành lập vào năm nào?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, trang 192.

Giải chi tiết:

Quốc tế thứ nhất được thành lập vào năm 1864.

Chọn: B

Ý kiến của bạn