Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Robots will everywhere in factories schools offices ho

Robots will everywhere in factories schools offices ho

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Robots will _____ everywhere in factories, schools, offices, hospitals, shops, and homes.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn