Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sản phẩm chính của phản ứng cộng hợp HCl và propen là C

Sản phẩm chính của phản ứng cộng hợp HCl và propen là C

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sản phẩm chính của phản ứng cộng hợp HCl và propen là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Quy tắc cộng Mac-cop-nhi-cop:


Trong phản ứng cộng axit hoặc nước (kí hiệu chung là HA) vào liên kết C=C của anken, H (phần tử mang điện tích dương) ưu tiên cộng vào C mang nhiều H hơn (cacbon bậc thấp hơn), còn A (phần tử mang điện tích âm) ưu tiên cộng vào C mang ít H hơn (cacbon bậc cao hơn).

Giải chi tiết:

CH2=CH-CH3 + HCl → CH3-CHCl-CH3.

Đáp án A

Ý kiến của bạn