Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Scarcely out of bed when had I got did the doorbell

Scarcely out of bed when had I got did the doorbell

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Scarcely ________ out of bed when ________.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn