Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

She appears deeply by what I said to her yesterday bec

She appears deeply by what I said to her yesterday bec

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

She appears _________ deeply by what I said to her yesterday because she’s been avoiding me all day today.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn