Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Số đồng phân ankin C4H6 cho phản ứng thế ion kim loại

Số đồng phân ankin C4H6 cho phản ứng thế ion kim loại

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số đồng phân ankin C4H6 cho phản ứng thế ion kim loại (phản ứng với dung dịch chứa AgNO3/NH3) là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Ankin phản ứng được với AgNO3/NH3 phải là ankin có liên kết ba đầu mạch.

Giải chi tiết:

CH≡C-CH2-CH3 + AgNO3 + NH3 → CAg≡C-CH2-CH3 ↓ + NH4NO3.

(But-1-in)

Ý kiến của bạn