Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Số oxi hóa của lưu huỳnh trong các chất và ion sau S SO

Số oxi hóa của lưu huỳnh trong các chất và ion sau S SO

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số oxi hóa của lưu huỳnh trong các chất và ion sau: S, SO2, H2S, H2SO4, SO42- lần lượt là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Quy tắc xác định số oxi hóa:


1. Trong các đơn chất, số oxi hóa của nguyên tố bằng 0


2. Trong một phân tử, tổng số oxi hóa của các nguyên tố nhân với số nguyên tử của từng nguyên tố bằng 0.


3. Trong các ion đơn nguyên tử, số oxi hóa của nguyên tố bằng điện tích của ion đó. Trong ion đa nguyên tử, tổng số số oxi hóa của các nguyên tố nhân với số nguyên tử của từng nguyên tố bằng điện tích của ion.


4. Trong hầu hết các hợp chất, số oxi hóa của H bằng +1 (trừ hiđrua kim loại). Số oxi hóa của O bằng -2 (trừ OF2 và peoxit).

Giải chi tiết:

Dựa vào quy tắc xác định số oxi hóa của nguyên tố ta có: (mathop Slimits^0 ,mathop Slimits^{ + 4} {{mathop Olimits^{ - 2}} _2},{{mathop Hlimits^{ + 1}} _2}mathop Slimits^{ - 2} ,{{mathop Hlimits^{ + 1}} _2}mathop Slimits^{ + 6} {{mathop Olimits^{ - 2}} _4},{left( {mathop Slimits^{ + 6} {{{mathop Olimits^{ - 2} }}_4}} right)^{2 - }}).

→ Số oxi hóa của S trong S, SO2, H2S, H2SO4, SO42- lần lượt là 0, +4, -2, +6, +6.

Đáp án A

Ý kiến của bạn