Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Some animals dont attack human beings but they will if

Some animals dont attack human beings but they will if

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Some animals don't attack human beings, but they will if they are injured.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đảo ngữ

Giải chi tiết:

Cấu trúc đảo ngữ với “only”: Only when + S + V + trợ V2 + S + V2 (chỉ khi …)

Tạm dịch: Một số loài động vật không tấn công con người, nhưng chúng sẽ tấn công nếu bị thương.

A. Động vật sẽ tấn công con người dù chúng có bị thương hay không. => sai nghĩa

B. Chỉ khi chúng bị thương, một số loài động vật mới tấn công con người.

C. Nếu tất cả động vật bị thương, chúng sẽ luôn tấn công con người. => sai nghĩa

D. Động vật nguy hiểm vì chúng tấn công con người khi bị thương. => sai nghĩa

Chọn B.

Ý kiến của bạn