Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Some species of rare animals are in of extinction dang

Some species of rare animals are in of extinction dang

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Some species of rare animals are in ________ of extinction.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn