Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sports have an role in American life small evil importa

Sports have an role in American life small evil importa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sports have an........ role in American life.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn