Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự kiện có ảnh hưởng tích cực đến phong trào cách mạng

Sự kiện có ảnh hưởng tích cực đến phong trào cách mạng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự kiện có ảnh hưởng tích cực đến phong trào cách mạng Việt Nam trong những năm sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Suy luận, loại trừ phương án.

Giải chi tiết:

A, D loại vì cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc nhưng các nước thuộc địa trong đó có Việt Nam phải chịu những thiệt hại không nhỏ, nhất là khi Pháp còn thực hiện cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 2 ở Việt Nam từ 1919 – 1929 để bù đắp những tổn thất cho chính quốc. → Tác động tiêu cực đến Việt Nam.

B loại vì các nước họp hội nghị ở Vécxai – Oa- sinh-tơn nhằm phân chia quyền lợi và không quan tâm đến các nước thuộc địa nên sự kiện này tác động tiêu cực đến Việt Nam.

C chọn vì Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 thành công đã tác động mạnh mẽ đến phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Đối với Việt Nam, cuộc cách mạng tháng Mười đã giúp Nguyễn Ái Quốc có sự thay đổi sâu sắc trong nhận thức và chỉ ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc là con đường cách mạng vô sản.

Ý kiến của bạn