Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc đi từ chủ nghĩa yêu nướ

Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc đi từ chủ nghĩa yêu nướ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc đi từ chủ nghĩa yêu nước đến trở thành một người cộng sản là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 81 – 82.

Giải chi tiết:

Ngày 25/12/1920, tham dự Đại hội Đại biểu của Đảng Xã hội Pháp ở Tua, gia nhập Quốc tế Cộng sản, trở thành đảng viên Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. 

=> Đánh dấu bước ngoặt về tư tưởng, Nguyễn Ái Quốc đã từ chủ nghĩa dân tộc đến với chủ nghĩa cộng sản, từ chiến sĩ chống chủ nghĩa thực dân thành chiến sĩ quốc tế vô sản, là người mở đường cho sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam.

Chọn A

Ý kiến của bạn