Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự tăng trưởng của một loại vi khuẩn được tính theo côn

Sự tăng trưởng của một loại vi khuẩn được tính theo côn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự tăng trưởng của một loại vi khuẩn được tính theo công thức (S = A.{e^{rt}}), trong đó (A) là số lượng vi khuẩn ban đầu, (r) là tỉ lệ tăng trưởng, (t) là thời gian tăng trưởng. Biết rằng số lượng vi khuẩn ban đầu là (100) con và sau (5) giờ có (300) con. Số lượng vi khuẩn sau (10) giờ là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn D.

Ý kiến của bạn