Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tác phẩm “Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh được viết

Tác phẩm “Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh được viết

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tác phẩm “Tuyên ngôn Độc lập” của Hồ Chí Minh được viết theo phong cách ngôn ngữ nào?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài phong cách ngôn ngữ chính luận

Giải chi tiết:

Phong cách ngôn ngữ chính luận là loại phong cách ngôn ngữ dùng trong các văn bản trực tiếp bày tỏ tư tưởng, lập trường, thái độ đối với những vấn đề thiết thực, nóng bỏng của đời sống đặc biệt trong lĩnh vực chính trị xã hội. “Tuyên ngôn độc lập” là văn kiện lịch sử tổng kết thời kỳ đau thương nhưng anh dũng của dân tộc ta đồng thời khẳng định nền độc lập tự chủ của nước Việt Nam trước toàn thế giới. => Phong cách ngôn ngữ chính luận.

Ý kiến của bạn