Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tận dụng thời cơ Nhật đầu hàng Đồng minh 8 - 1945 những

Tận dụng thời cơ Nhật đầu hàng Đồng minh 8 - 1945 những

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tận dụng thời cơ Nhật đầu hàng Đồng minh (8 - 1945), những nước nào dưới đây đã giành được độc lập vào năm 1945?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 25.

Giải chi tiết:

Tận dụng thời cơ Nhật đầu hàng Đồng minh (8 - 1945), Inđônêxia, Việt Nam, Lào đã giành được độc lập vào năm 1945.

Chọn B

Ý kiến của bạn