Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tập hợp A = 123 có tất cả bao nhiêu tập hợp con 6 7 8

Tập hợp A = 123 có tất cả bao nhiêu tập hợp con 6 7 8

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tập hợp (A = left{ {1;,,2;,,3} right}) có tất cả bao nhiêu tập hợp con?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Liệt kê các tập hợp con của tập hợp (A) theo số phần tử.

Giải chi tiết:

Các tập hợp con của tập hợp (A = left{ {1;,,2;,,3} right}) là:

(left{ emptyset  right},,,left{ 1 right},left{ 2 right},left{ 3 right},left{ {1;2} right},left{ {1;3} right},left{ {2;3} right},left{ {1;2;,3} right})

Vậy tập hợp (A = left{ {1;,,2;,,3} right}) có tất cả (8) tập hợp con.

Chọn  C

Ý kiến của bạn