Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 10 và nhỏ hơn 35 C = x

Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 10 và nhỏ hơn 35 C = x

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 10 và nhỏ hơn 35.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Từ mô tả của tập hợp, viết tập hợp bằng tính chất đặc trưng của tập hợp.

Giải chi tiết:

Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 10 và nhỏ hơn 35 là: (C = left{ {x in mathbb{N}|,,10 < x < 35} right}.)

Ý kiến của bạn