Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Team rules require that each player responsible for mem

Team rules require that each player responsible for mem

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Team rules require that each player______ responsible for memorizing one rule and then for teaching that rule to all of the players.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn