Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Terry always depends his brother for assistance on in

Terry always depends his brother for assistance on in

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Terry always depends ____ his brother for assistance.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn