Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The basketball team knew they lost the match They soon

The basketball team knew they lost the match They soon

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The basketball team knew they lost the match. They soon started to blame each other.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đảo ngữ

Giải chi tiết:

- Các cấu trúc đảo ngữ:

Hardly + trợ đt + S + V when + S + V: vừa mới … thì …

Not only + trợ đt + S + V but + S + also + V: không những … mà còn …

No sooner + trợ đt + S + V than + S + V: ngay khi … thì …

- Cấu trúc: As soon as + S + V-hiện tại, S + will + V: Ngay sau khi …, … sẽ …

Tạm dịch: Đội bóng rổ biết rằng họ đã thua trận. Họ sớm bắt đầu đổ lỗi cho nhau.

A. Ngay sau khi đội bóng rổ biết rằng họ đã thua trận thì họ bắt đầu đổ lỗi cho nhau.

B. Sai ở “as well” (phải dùng đúng như cấu trúc)

C. Sai thì động từ

D. Ngay sau khi đội bóng rổ bắt đầu đổ lỗi cho nhau thì họ biết rằng họ thua trận. => sai nghĩa

Chọn A.

Ý kiến của bạn