Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The concert was organized last week was aimed at raisin

The concert was organized last week was aimed at raisin

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The concert was organized last week was aimed at raising funds for the local disadvantaged children.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Rút gọn mệnh đề quan hệ

Giải chi tiết:

Mệnh đề quan hệ được rút gọn về dạng:

- Ving: khi mệnh đề dạng chủ động; having Ved/V3: khi hành động được rút gọn xảy ra trước hành động ở mệnh đề chính

- Ved/V3: khi mệnh đề dạng bị động

- to V: khi trước danh từ là “the only/ first/ second/ so sánh nhất…) => dạng bị động: to be Ved/V3.

Câu đầy đủ: The concert which was organized last week was aimed at raising funds for the local disadvantaged children.

Sửa: was organized => organized

Tạm dịch: Buổi hòa nhạc được tổ chức vào tuần trước nhằm gây quỹ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Chọn A.

Ý kiến của bạn