Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The doorbell while I a shower was ringing – took rang

The doorbell while I a shower was ringing – took rang

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The doorbell ________ while I ________ a shower.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn